หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลสันป่าตอง