ชื่อ - นามสกุล :นางริญญาภัสร์ นิธิวัฒน์ศิริ
ตำแหน่ง :โภชนากรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
ที่อยู่ :กลุ่มงานโภชนศาสตร์
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :