ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณี ศรีพรหม
ตำแหน่ง :นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ที่อยู่ :กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :