ชื่อ - นามสกุล :นางสุพัตรา ปันจันทร์คำ
ตำแหน่ง :แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่อยู่ :กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :