ชื่อ - นามสกุล :นางระเบียบ ข้าวจ้าว
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป(รก.)
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป(รก.)
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :