ชื่อ - นามสกุล :นางประณีตศิลป์ เชาวน์ลักษณ์สกุล
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ที่อยู่ :กลุ่มการพยาบาล
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :