ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุทุมพร คำภีระปัญญา
ตำแหน่ง :เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ที่อยู่ :กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :